De werkwijze van Stijg coaching

Stijg Coaching organiseert diverse trainingen in samenwerking met een specialist op het betreffende gebied. Stijg Coaching verzorgt tijdens deze trainingen en coaching met behulp van paarden het onderdeel lichaamstaal, hoe kom je over bij anderen, ben je wel congruent. Kom je over zoals je denkt dat je overkomt ?

De trainingen zijn als volgt opgebouwd.

Theorie

De training begint met de theoretische onderbouwing van het onderwerp van de training. Tijdens de theoretische onderbouwing zullen oefeningen gedaan worden om de theorie te koppelen aan een realistische situatie van de deelnemers.

Ervaren, beleven en bevestigen

Vervolgens zal de opgedane kennis worden geoefend. Het oefenen gebeurt met een loslopend paard in de nabijheid. Het paard zal reageren op de deelnemer. Dit zal door de trainer/coach worden teruggegeven aan de deelnemer. Paarden zijn namelijk in het hier en het nu. Dit maakt ze geschikt om te oefenen, te experimenteren.

Een voorbeeld: tijdens de training Sprekend leiderschap – Zwijgend leiderschap was er een deelnemer die zijn presentatie ging geven voor de groep. De groep bestond uit de andere deelnemers plus twee paarden. De deelnemer vertelde zijn verhaal en gebruikte daarbij veelvuldig zijn aantekeningen. De paarden stonden verderop en waren niet geïnteresseerd in het verhaal. Na de presentatie werd de deelnemer gevraagd nogmaals zijn verhaal te doen, maar ditmaal zonder de aantekeningen. Dit werd een heel ander verhaal, een heel andere performance, een heel andere energie. Dat vonden de paarden ook. Die kwamen dicht bij de presenterende deelnemer staan. Ze waren zeer geïnteresseerd.

Deze ervaring, deze belevenis vergeet de deelnemer nooit meer.

Werkwijze bij bedrijfsvraagstukken

Hieronder grof weg de werkwijze. Afhankelijk van de complexiteit van de vraag wordt de werkwijze aangepast. Bij een veelomvattend vraagstuk zullen meerdere stappen/elementen worden doorlopen.

Intake

Voorafgaande aan een coaching/trainingstraject zullen er een of meerdere intakegesprekken plaatsvinden. Wanneer de opdracht, de doelen, duidelijk zijn zal er een overeenstemming worden ondertekend.

Online vragenlijst

Wij beginnen met het invullen van een vragenlijst met 140 vragen om inzicht te krijgen waar de uitdagingen liggen. Waar liggen verbeterpunten, waar zijn blokkades in de organisatie. De resultaten van deze vragenlijst samen met de punten uit de intake vormen het startpunt van het ontwikkelproces.

Onderzoeken

De resultaten van de intake en assessment zullen in de eerste fase worden uitgediept en onderzocht.

Door middel van het uitdiepen en verder onderzoeken komen wij te weten wat er allemaal speelt. Zijn er onderliggende vragen, zijn er meer uitdagingen, is de vraag wel de werkelijke vraag?

Het is van essentieel belang om te weten wat er werkelijk speelt, zodat je tot de kern komt. Geen symptoombestrijding maar de werkelijke vraag aanpakken.

Het onderzoeken en doorgronden van de de vraag doen wij onder andere met hulp van de paarden. Tijdens een oefening waar een paard bij betrokken is, het paard losloopt en vrij is, observeren wij en geven wij terug. Door reflectie en het stellen van open vragen onderzoeken wij de vraag. Tijdens deze onderzoeksfase bestuderen wij details gerelateerd aan de vraag.

Verdiepen

Na de onderzoeksfase gaan wij ons verdiepen in de naar boven gekomen onderwerpen. Dit gebeurt door een stuk theoretische onderbouwing.

Experimenteren

Na de verdieping gaan wij de geleerde stof in praktijk brengen door ermee te gaan experimenteren. Dit doen wij met hulp van de paarden.

Wanneer nodig zal het experiment worden aangevuld met verdieping in het onderwerp of elementen hiervan.

Bevestigen

Belangrijk is de bevestiging van het geleerde. Leren en theorie tot je nemen leidt niet automatisch tot verandering. Mensen zijn gewoontedieren. Door de routine van verdieping en experimenteren met hulp van paarden worden er belevenissen gecreëerd. Belevenissen zorgen wel voor een stuk verankering van het geleerde.

De belevenis bij Stijg Coaching en Training wordt gecreëerd door een aantal elementen. Ten eerste ben je tijdens de dag uit je comfort zone, de dag vindt plaats buiten in het natuurgebied het Ilperveld. Hierdoor kom je tot jezelf, vind je rust en kun je jezelf zijn.

Het tweede element zijn de paarden. Deze gevoelige, indrukwekkende dieren reageren vanuit hun natuurlijke gedrag op de omgeving. De omgeving wordt beïnvloed door de mensen die in het energieveld van de paarden komen. Het gedrag van de paarden geeft een reactie bij de deelnemers. Het brengt gedachten, ideeën, herinneringen en emoties boven. Zelfreflectie.

Alles over paardencoaching

Coaching met hulp van paarden, ook wel Equine assisted coaching genoemd, is ervaringsgericht en client-based en speelt zich af in aanwezigheid van een paard. Het paard geeft hierbij directe, eerlijke en oordeelloze feedback en verschaft daarmee zowel de coachee als de coach waardevolle informatie.
In deze cliëntgerichte, ervaringsgerichte benadering gaan we ervan uit dat de coach optreedt als facilitator, die voorwaarden schept tot persoonlijke groei van de coachee.
Door de integratie van de diverse technieken als intuïtieve coaching, systemisch werk en voice dialogue kan de coach of therapeut afstemmen op wat nodig is en het ervaringsleren van de coachee verdieping geven.
Coach en paard werken samen om de coachee te stimuleren zijn eigen oplossing of antwoorden te vinden.

Ervaringsgericht
Het uitvoeren van een activiteit met een paard daagt de coachee uit op gebieden als communicatie, contact maken, leiding geven, focus en werken vanuit denken of gevoel.
Door de metaforen die de activiteiten bieden en de directe, objectieve feedback van het paard komen gevoelens, gedrag, patronen, en thema’s van de coachee sneller aan de oppervlakte dan bij welke andere vorm van coaching dan ook.
Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten zet de equine assisted coach de coachee aan tot zelfreflectie en helpt daarmee gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken.
De coachee ervaart direct of indirect de consequenties van zijn handelen en beslist zelf of hij het vertoonde gedrag in stand wil houden of wil veranderen. Binnen de veilige omgeving van de equine assisted coachsessie kan met nieuw gedrag geëxperimenteerd worden om te ervaren wat het effect is op de coachee zelf en op anderen.
Oplossingsgericht
Equine assisted coaching is een non-directieve manier van coachen en het uitgangspunt is dan ook dat de coachee de oplossing voor zijn of haar vragen zélf in zich heeft. De equine assisted coach zal trachten de eigen oplossingsmogelijkheden van de coachee aan te boren en vanuit het hier en nu de coachee stimuleren zijn eigen oplossing of antwoorden te vinden.
De nadruk ligt bij deze vorm van coaching op de vermogens van de coachee en niet op zijn zwakheden. We richten ons op het vinden van oplossingen, meer dan dat we ons verdiepen in problemen.
De equine assisted coach werkt hierbij altijd vanuit een open houding, zonder oordeel.
Voor wie?
Deze coachmethode kan zeer breed ingezet worden in individuele coaching van volwassenen en kinderen, teamcoaching, maar ook bij cliënten met een beperking, stoornis of verstandelijke handicap. De kennis en ervaring van de coach of therapeut bepaalt hierbij de mogelijkheden.

(bron: Keulseweg)

Waarom met paarden ?

Tijdens de omgang met paarden komen veel zaken op een natuurlijke manier aan de orde. Denk daarbij aan non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.
Paarden zijn sociale dieren die in de kudde ieder hun eigen rol hebben. Ze hebben net als mensen verschillende persoonlijkheden waardoor de aanpak die leek te werken met het ene paard, niet hoeft te werken met een ander.
Paarden zijn dynamische en krachtige levende wezens. Ze kunnen mensen innerlijk raken, maar ook intimideren door hun kracht en grootte, wat op een natuurlijke manier kans biedt om angst te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen.
Bij het uitvoeren van activiteiten met paarden tijdens de coachingsessie zorgen ze hiermee voor prachtige metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het leven.
De kleinste non-verbale signalen worden door paarden opgemerkt, ze kunnen menselijke lichaamstaal (en het onderbewuste) daardoor feilloos aan de mens teruggeven. Ze zijn daarbij in het hier en nu en reageren daardoor direct en volstrekt objectief.
Een coachee ervaart de consequenties van zijn of haar handelen door de eerlijke en directe reactie van het paard. Sessies met paarden bieden een ongekend speelterrein van confrontatie-, oefen- en leermogelijkheden.

(bron: Keulseweg)

Meer informatie over de werkwijze van Stijg Coaching?